جدیدترین تصویر از دُرنای امید پس از مهاجرت از سیبری به مازندران