علت عملکرد ضعیف طارمی در بازی ایران مقابل آمریکا چه بود؟