وقتی رئیس جمهور آمریکا تحمل دوری فرح را نداشت

فرح پهلوی با نام اصلی فرح دیبا سومین و آخرین همسر محمدرضا شاه پهلوی است. محمدرضا پهلوی مردی زن‌باره بود و از دوران نوجوانی بدین رفتار عادت داشت. شاه پس از ازدواج با فرح دیبا که دختری بی‌اصل و نسب بود و به لحاظ تبار، با همسران قبلی وی تناسبی نداشت راه را برای خیانت‌ها و هرزه‌گردی‌های خود هموارتر دید. این وضعیت فرح را نیز به واکنش متقابل واداشت.

جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا نیز به فرح علاقمند شده بود. کارتر در مسافرت شاه و فرح به آمریکا، چند دور با فرح رقصیده و در همان موقع میان اطرافیان فرح شایع شده که فرح به شدت مورد توجه کارتر قرار گرفته است. حتی گفته می‌شد که شاه به فرح مأموریت داده است تا کارتر را مجذوب خود ساخته و از او امتیازاتی به نفع استمرار حکومت پهلوی بگیرد.

بعد از این مسافرت کارتر نتوانست دوری فرح را تحمل کند و به فاصله کوتاهی به ایران آمد و مجدداً برنامه‌های شب نشینی و ضیافت رقص و فسق و فجور تکرار شد و رقص صمیمانه فرح با کارتر در کاخ نیاوران بر میزان شایعات افزود و در نوبت بعدی فرح به تنهایی روانه‌ی واشنگتن گردید!

همه نزدیکان فرح با قاطعیت می‌گفتند فرح برای جلب حمایت کارتر از حکومت شاه دست به فداکاری زده است! فرح این گونه اعمال و رفتار ضداخلاقی را اساساً رفتار‌های روشنفکرانه ارزیابی می‌کرد، و به همین خاطر اطرافیان فرح به منظور جلب توجه او، و اینکه نشان بدهند تا چه اندازه روشنفکر هستند! در ایجاد روابط نامشروع افراط می‌کردند!

وقتی رئیس جمهور آمریکا تحمل دوری فرح را نداشت

گاهی اوقات که مهمانی‌های بزرگ در دربار برپا می‌شد و یا به مناسبت ورود یک پادشاه یا رهبر خارجی شاه مجلس مجللی برگزار می‌گردید، به خاطر آنکه به میهمانان بد نگذرد و همه چیز مهیا باشد، از سردسته‌های محله بدنام تهران (شهر نو) کمک گرفته می‌شد و آن‌ها زنان مورد نیاز دربار را تأمین و به این میهمانی‌ها می‌فرستادند؛ و در مقابل این خدمات دفتر مخصوص شهبانوی نیکوکار از سردسته‌های قلعه شهر نو تهران حمایت می‌کرد تا آن‌ها بتوانند آزادانه زنان و دختران فریب خورده را وارد محله‌ی بدنام تهران کنند و به کار فحشا بگمارند!