موضوعاتی که مجید عشقی درباره آنها سخن گفت از سود سهام عدالت تا تغییر دامنه نوسان در بورس را شامل می شد. عشقی در خصوص استعفای خود نیز صحبت کرد. 

رئیس سازمان بورس در خصوص آینده بازار سرمایه و شاخص کل گفت: سازمان بورس نهاد ناظر است و متولی افزایش یا کاهش شاخص کل نیست.