سیستم برای بقا مجبور است در رفتار خود تغییر جهت بدهد / اگر کشور این گونه پیش برود از درون دچار فروپاشی می شود