ترور رسانه‌ای یک خبرنگار فارس | ضدانقلاب همچون دهه ۶۰ به سمت ترور رفته است