سخنگوی دولت بازی ایران و آمریکا را در بین مردم دید/ عکس