حضور زهره هراتیان مسئول ارشد پزشکی فیفا در بازی ایران و آمریکا