تزیین مرکز رسانه‌ای برای خبرنگاران در تمرین تیم ملی فرانسه با تصاویر بازیکنان