تندروها پروژه جدید حذف را کلید زدند

در روزهایی که اعتراضات روز به روز شدت می گیرد و حتی گاهی منجر به اعتصاب های سراسری می شود، برخی از از « اصلاح امور» سخن می گویند و اعتقاد دارند باید یک آشتی ملی میان مردم و حکومت اتفاق بی‌افتد. آشتی که فقط از طریق گفتگو با معترضان امکان پذیر است.

اصلاح طلبان و چهره های اعتدالی براین باورند که حاکمیت باید در برخی از راهبردها و سیاست هایی که خسارت زا بوده است را تغییر داده تا بتواند رضایت و اعتماد دوباره مردم را به دست بیاورد. آنچنان که علی ربیعی در یادداشتی که کنایه به نگاه حدادعادل به اعتراضات خیر بود، نوشت:« متاسفانه شنیده می‌شود برخی افراد، اصلاح و متعادل سازی را به معنای عقب‌نشینی قلمداد کرده و مدعی هستند که عقب‌نشینی یعنی تا به ناکجا عقب رفتن که البته به نظرم نظریه‌ای غلط بوده و دامی بیش نیست که منجر به پیچیده‌تر شدن اوضاع و عدم حل قضایا می‌شود. در همین راستا باید به مرور سیاست‌هایی پرداخت که چنین فضای ناامیدانه‌ای را رقم زده و تجدیدنظر در آنهااجتناب ناپذیر است‌.»

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر بخوانید.