با واریز ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان حاصل از واگذاری سهام بلوک ۱۲ درصدی پتروشیمی خلیج فارس به خزانه، ورق برگشت و آنطور که وزارت اقتصاد گزارش داده، نیمی از درآمد پیش بینی شده در قانون بودجه از محل واگذاری دارایی های مالی در سال جاری، محقق شده است.

با این شرایط می‌توان گفت واگذاری سهام بلوک ۱۲ درصدی پتروشیمی خلیج فارس، برای خصوصی‌سازی و دولتی‌ها آبروداری کرده.