موافقت سازمان سینمایی با اکران بازی ایران و آمریکا در سینما