امیدواری وزیر خارجه لهستان برای نتیجه بخشی مذاکرات رفع تحریم‌ها