کمیته تحقیق درمورد حوادث اخیر دیر تشکیل شد؛ این یعنی حکومت‌داری ما ضعیف است