تصمیم بخشی از تولیدکنندگان ژاپنی برای افزایش قیمت‌