بررسی طرح سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در کمیسیون امنیت ملی