شهرخبر

هر چقدر ما از برد خوشحال بودیم، رسانه های معاند ناراحت؛ گویا تیرشان به سنگ خورده است

هر چقدر ما از برد خوشحال بودیم، رسانه های معاند ناراحت؛ گویا تیرشان به سنگ خورده است

هر چقدر ما از برد خوشحال بودیم، رسانه های معاند ناراحت؛ گویا تیرشان به سنگ خورده است

خبرگزاری برنا