شهرخبر

طراحی تونل های جالب در هیوستون (+عکس)

گذرگاه زمینی جدید در هیوستون شامل چهار تونل بزرگ، دو تونل در هر جهت ترافیکی به ترتیب به طول 91.4 و 140.2 متر است که در مجموع عبور و مرور روزانه بیش از 55000 خودرو را امکان پذیر می سازند.

موبنا