ظهره‌وند: قطعنامه بخشی از پازل غرب برای فروپاشی ژئوپلیتیکی ایران است/ در یک جنگ نرم همه جانبه هستیم