به گفته احمدی، از این رو حتی زمستان سرد هم نتوانست باعث بازگشت اعضا به میز مذاکرات هسته‌ای شود.