درمورد مصرف گازوئیل نیز این رقم برابر با ۱۰۶ میلیون لیتر در روز ثبت شده است که افزایش ۶ درصدی مصرف نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد.

هاشم اورعی - رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران - این روند رو به رشد را زنگ خطری برای سربه‌سر شدن تولید و مصرف، یا در سناریوی واقع‌بینانه، به معنای ناترازی بنزین در ماه‌های آینده می‌داند.