شهرخبر

تصویری بی نهایت زیبا از میدان نقش جهان اصفهان

انگلبرت کمپفر (Engelbert Kaempfer) نقاش معروف تصویری از میدان نقش جهان به ثبت رسانده که متعلق به دوره صفویه است.

تصویری بی نهایت زیبا از میدان نقش جهان اصفهان