طائب: باید روشن شود، مردم طرفدار حجاب هستند یا بی‌حجابی / بهتر است غفلت‌های گذشته جبران و شرایط مطلوب در مدارس، دانشگاه‌ها و فضای رسانه‌ای ایجاد شود