بهبود بازار داخلی مقاطع طویل فولادی در ترکیه فرصت رشد مجدد بهای قراضه وارداتی به این کشور را فراهم کرد. در این برنامه کامکس وضعیت بازار آهن و فولاد در شرق آسیا و ترکیه به نقل از نشریه پلتس  مورد بررسی قرار  گرفت.