تصاویر گزارش بیمارستان از روند درمان آرمیتا عباسی/گزارش مخدوش و بی‌اعتبار سی‌ان‌ان برای حمله رسانه‌ای جدید به ایران