خبر وزیر ورزش در مورد وضعیت علیرضا بیرانوند برای دیدار برابر ولز