اولین تصویر از علیرضا بیرانوند بعد از مصدومیت شدید