سردار آزمون تکلیف خودش را روشن کرد | واکنش به شکست تلخ ایران برابر انگلیس