کالاهای صنعتی پس از تجربه هفته‌ها افت نرخ به دنبال جرقه‌ای برای رشد نرخ هستند. در این شرایط هر خبری اعم از پیروزی جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا یا کاهش احتمالی سیاست کرونایی در چین می‌تواند جرقه رشد نرخ در این بازار را روشن کند.

با این وجود کامودیتی‌ها به سیگنال افت نرخ نیز همچنان حساس هستند.

در این برنامه کامکس با حضور شهیر محمدنیا تحلیلگر بازارهای کالایی به بررسی داده‌های اقتصادی غرب و شرق و اثرگذاری آن بر بازار کامودیتی‌ها پرداخته می‌شود.