چالش ما، چالش هسته‌ای یا حجاب و آزادی نیست؛ دشمن چشم دیدن قدرت و پیشرفت ایران اسلامی را ندارد