محبی نیا: اقلیتی از افراد درون قدرت، عقده سرکوب و آزار و اذیت مردم را دارند