اقلیتی از افراد درون قدرت، عقده سرکوب و آزار و اذیت مردم را دارند / اگر امروز در جامعه با گسترش گفتمان هرزه‌گویی به دلیل عکس‌العمل 20یا30سال قبل است