مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان: مسابقات قهرمانی کشور تا پایان سال 1401 برگزار می‌شود