حرف رئیسی در دولت خریدار ندارد/در بخشی از مشکلات کشورهای خارجی مقصر نیستند/در معرض جنگ خارجی نیستیم