شهرخبر

تلاش جدید دولت برای جلب اعتماد سهامداران

تلاش جدید دولت برای جلب اعتماد سهامداران

حسین رجایی در مورد بسته ۱۰ بندی دولت در حمایت از بازار سرمایه افزود: اتفاقات بدی در گذشته برای بازار سرمایه رخ داد و اعتماد مردم برای حضور در بازار سرمایه به نوعی سلب شد، این اقدام دولت و شورای عالی بورس فرایند مطلوبی برای رونق بازار سرمایه رقم خواهد زد.

نماینده مردم لنجان بیان داشت: در گام اول لازم بود که مجددا اعتماد مردم به بازار سرمایه جلب شود و یکی از مهمترین راهکار برای جلب اعتماد مردم به بازار، بیمه کردن سهام سرمایه گذاران بود که برای مردم اطمینان خاطر ایجاد می کند که آنها با خاطر آسوده به بازار سرمایه روی آورند و نقدینگی هم به سمت تولید حرکت کند و سرمایه گذاران به عنوان یک فرد متضرر از این بازار خارج نشوند. 

رجایی تصریح کرد: اقدام دولت و شورای عالی بورس در زمینه تدوین بسته حمایتی برای بیمه کردن سهام سرمایه گذاران اقدام موثر و مطلوبی بوده است و به مردم تضمین می دهد و این تضمین باعث می‌شود که دلگرمی برای جلب اعتماد مجدد مردم برداشته شود، باید با دقت این کار انجام شود چون دولت در بازار سرمایه فرصت آزمون و خطا ندارد.