فیلم/ جزئیات حادثه تروریستی ایذه از زبان استاندار خوزستان