وقتی شهر آلو گردو داریم یعنی راه کسب درآمد اعلام شده!