معاون استاندار خوزستان: حادثه ایذه در اصفهان و شاهچراغ هم اتفاق افتاده چطور نمی گویند آنجا کار نظام بوده؟