تأکید ایران و عراق بر گسترش روابط فنی و همکاری دو کشور در بخش نیرو