روایت یکی از مجروحان حادثه تروریستی اصفهان+ فیلم

بسیجی مجروح حادثه تروریستی اصفهان گفت: در میدان نگهبانی (خانه اصفهان) بودیم که ناگهان از سمت اغتشاش‌گران به سمت ما تیراندازی گسترده شد.