معاون اجرایی جدید رئیس جمهور در اولین سفر خود به ایلام می‌رود