جلسه مسئولین ارتش ترکیه با معارضه مسلح برای تعیین تکلیف شمال استان حلب