روایت روزنامه دولت از حوادث دیروز؛ اعتصابی در کار نبود و بازار رونق داشت