فیلم/ جایگاه ویژه این علامه را با دیدن شاگردانش بشناسید