رونق تولید و کاهش بیکاری با احیای کارخانه های راکد