اخراج 57 هزار پناهجوی افغانستانی از ترکیه در سال جاری