ببینید | نجات معجزه آسای یک مکانیک از سقوط وحشتناک یک خودرو روی سرش