تحلیل بنیادی سهام خاور/ رشد 727 سود خالص در شش ماه