شهرخبر
سبک زندگی

آموزش | آموزش آنلاین

زیبایی دانش‌آموزان در سال تحصیلی اثر مستقیم بر روی آموزش آنها دارد! | آموزش آنلاین چه تاثیری داشت؟

تعداد زیادی از مطالعات نشان میدهد که ظاهر بر موفقیت افراد تأثیر می گذارد. دانش آموزانی که ظاهر جذابی دارند نیز از این امر برای بهبود عملکرد تحصیلی استفاده می کنند.

زیبایی دانش‌آموزان در سال تحصیلی اثر مستقیم بر روی آموزش آنها دارد! | آموزش آنلاین چه تاثیری داشت؟

دانش‌ آموزان زیبارو پس از آغاز آموزش از راه دور، نمرات بالا نگرفتند!

تعداد زیادی از مطالعات نشان میدهد که ظاهر بر موفقیت افراد تأثیر می گذارد. دانش آموزانی که ظاهر جذابی دارند نیز از این امر برای بهبود عملکرد تحصیلی استفاده می کنند. اما یک محقق سوئدی متوجه شد که این کار با یادگیری آنلاین کار نمی کند.

برای این کار او عملکرد چند صد دانشجوی ۵ دانشگاه را مورد مطالعه قرار داد. دانش آموزان دختر جذاب کاهش نمرات آموزش از راه دور را تجربه کردند، در حالی که این روی دانش آموزان پسر تأثیری نداشت.

منبع: شبکه خبری راووی