ببینید | رفتار عجیب افراد طالبان از دیدن یک سیاه‌پوست آفریقایی